LIST DO RODZICÓW

2021-08-31
2021-08-31

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2021 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.norwid.eu  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce „rodzic”.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Do placówki nie może przyjść uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje..
 4. Wprowadza się zakaz przynoszenia zbędnych przedmiotów do szkoły.
 5. Rodzice przybywający do szkoły powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
  o stanie zdrowia ucznia. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 7. W szkole rekomenduje się noszenie maseczek .
 8. Rodzic ucznia, młodzież przychodząca do szkoły są zobowiązani  przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 9. Uczeń do szkoły przynosi przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie

https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Zarządzenie nr 12 2020 – w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19