Deklaracja dostępności

2021-03-24

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Zespół Szkół im. C. K. Norwida zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Do budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida (13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3 Maja 24), prowadzi jedno wejście główne, które wyposażone jest w podjazd dla wózków umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku. Budynek jest dwupiętrowy.

2) Przed budynkiem znajduje się parking na którym jest miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

3) Budynek wyposażony jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

4) Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

5) Wewnątrz budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6) W budynku przy wejściu umieszczona jest tablica informująca z numerami pomieszczeń, w których jakie sprawy można załatwić.