1981

2021-03-23

Dyrektorem został mgr Henryk Jackiewicz. Nadano wówczas priorytet dla następujących zadań: opieka szkoły nad młodzieżą, doskonalenie bazy lokalnej, zadania dydaktyczno-wychowawcze, zabezpieczenie potrzeb kadrowych. Realizacja tych działań przyniosła wymierne rezultaty w postaci remontu auli szkolnej, urządzenia Izby Tradycji, zorganizowania pracowni informatyki (dzięki ofiarności absolwenta szkoły).