PRAWO DO MEDIACJI

2021-04-21
2021-04-21

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Ziemia Nowomiejska” w partnerstwie z Zespołem Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Kurzętniku realizuje projekt pn.: „Prawo do Mediacji”. Działania realizowane są w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Obszarze 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne. Koordynacją tego obszaru zajmuje się Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”.

Celem projektu „Prawo do Mediacji” jest wdrożenie w szkołach średnich powiatu nowomiejskiego mediacji rówieśniczej i szkolnej. Programy zostaną opracowane pod okiem wybitnych ekspertów w dziedzinie mediacji, pedagogiki i prawa. Stanowić będą obowiązujące prawo w szkole do mediacji dla uczniów i pracowników oświaty. oraz jako wzorzec do zastosowania w innych placówkach. Wyłonienie i przeszkolenie rówieśniczych i szkolnych mediatorów, opracowanie podręcznika mediatora szkolnego i podręcznika mediatora rówieśniczego oraz kompleksowe działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe w zakresie mediacji w środowisku szkolnym, pozwoli rozpocząć funkcjonowanie Szkolnych Centrów Mediacji w dwóch szkołach ponadpodstawowych powiatu nowomiejskiego. Zorganizowany będzie punkt poradnictwa dla osób chcących rozwiązać spór lub konflikt, który powstał w środowisku z udziałem młodych ludzi pod nazwą „Pogotowie Mediacyjne”. Projekt zaangażuje wszystkie strony procesu wychowawczego: nauczycieli, uczniów i rodziców ze szkół uczestniczących w projekcie.

Planowane działania

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie w dwóch szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski, programu mediacji szkolnej i rówieśniczej. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów ma szansę funkcjonować wtedy, gdy jest znana i akceptowana przez społeczność szkoły. Jej wprowadzanie to wieloetapowy proces, sprawiający, że mediacja stanie się powszechnie stosowanym instrumentem rozwiązywania konfliktów w codziennym życiu. Wprowadzenie mediacji szkolnej i rówieśniczej do każdej ze szkół będzie poprzedzone działaniami promocyjnymi i cyklem spotkań informacyjnych w zakresie mediacji dla organu prowadzącego, pracowników szkoły (pedagogicznych i niepedagogicznych), rodziców i uczniów oraz mediów. Wprowadzenie mediacji uwiarygadnia gdy jest ona wpisana do statutu szkoły oraz do innych dokumentów wewnątrzszkolnych, na podstawie których organizowana jest praca w szkole. Powstanie grupa robocza w zakresie opracowania programu prowadzenia mediacji szkolnej i rówieśniczej, opracowania niezbędnych dokumentów min. Kodeksu Etycznego Mediatora Rówieśniczego, Szkolnego, Regulaminu Szkolnego Ośrodka Mediacji oraz przygotowania propozycji zmian statutu szkoły w tym zakresie. Zostanie powołany koordynator działań związanych z wprowadzeniem mediacji w każdej szkole. Po opracowaniu a przed uruchomieniu programu mediacji w szkole poinformowana będzie społeczność szkolna poprzez przeprowadzenie akcji informacyjno promocyjnej. Przed wyborem kandydatów na mediatorów rówieśniczych przeprowadzone zostaną wśród uczniów spotkania informacyjne dotyczące wiedzy o konfliktach interpersonalnych, sposobach ich rozwiązywania, w tym mediacji rówieśniczej a także podstawowe informacje o obowiązującym w tym zakresie prawie. Następnie powołany zostanie Szkolny Ośrodek/Klub/Centrum Mediacji i wybór oraz wyszkolenie mediatorów szkolnych – 60 godzin, potwierdzone certyfikatem. Szkolenie obejmuje następujące treści: podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów; procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd); wiedzę o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania mediacji; trening umiejętności praktycznych mediacji. Następny etap to wybory i wyszkolenie mediatorów rówieśniczych metodą warsztatową – 40 godzin, potwierdzone certyfikatem. Szkolenie obejmuje następujące treści: podstawowe wiadomości dotyczące sytuacji konfliktów, emocji w konfliktach i konstruktywnych sposobów komunikowania się; zasady i przebieg mediacji rówieśniczej; rolę i zadania mediatora rówieśniczego; trening mediacji (symulacje mediacji); sposoby promocji mediacji w szkole. Kandydatem na mediatora rówieśniczego powinien być uczeń cieszący się zaufaniem rówieśników. Ponadto planujemy zorganizować „Pogotowie Mediacyjne” czyli punkt poradnictwa dla osób chcących rozwiązać spór lub konflikt, który powstał w środowisku z udziałem młodych ludzi oraz opracować podręcznik dla mediatora szkolnego i rówieśniczego. Działania informacyjne zostały ujęte w Planie działań komunikacyjnych i zgodnie z nim będą one realizowane. Kolejność działań merytorycznych oraz wzmocnienia i rozwoju instytucjonalnego została określona w harmonogramie i zgodnie z nim będą realizowane. Projekt proponuje takie zajęcia, których uczestnicy sami nabywają wiedzę i kompetencje ale też staja się źródłem wiedzy i inspiracją dla innych. Będzie to podwójnie motywujące działanie na przyszłość i wzmocnienie świadomości i roli społecznej beneficjentów, gdyż zwiększy się ich aktywność społeczna, która będzie się przejawiała w różnych formach postaw obywatelskich, na przykład poprzez aktywny udział w życiu społecznym własnych miejscowości, szkoły, gminy czy powiatu.

https://prawodomediacji.eu/

https://www.facebook.com/Projekt-Prawo-do-Mediacji-104548415037592