1 października 1858

Rejencja w Kwidzynie wydaje zarządzenie o utworzeniu drugiej szkoły elementarnej w Kurzętniku. Z dniem 1 października rozpoczyna działalność Prywatny Instytut Katolicki, który stał się zalążkiem Progimnazjum w Kurzętniku, a później w Nowym Mieście Lub.

Początkowo była w nim tylko jedna klasa, do której uczęszczało 4 uczniów a nauczanie prowadzono w przeważającej części w języku polskim.

 


1 października 1868

Progimnazjum w Kurzętniku zostało przeniesione do Nowego Miasta Lubawskiego. Początkowo napotkano na wiele trudności. Młodzież nie mająca pewności, czy Progimnazjum zostanie otwarte przechodziła do innych szkół. 1 października 1868 roku naukę rozpoczęło tylko 60 uczniów. Dodatkowo wystąpiły problemy finansowe. Dlatego za zgromadzone fundusze wynajęto prywatny budynek u p. Kowalskiego przy moście nad Drwęcą w celu przygotowania pomieszczeń do rozpoczęcia zajęć. Nieustające trudności finansowe spowodowały, że Komitet Obywatelski zwrócił się do Zarządu Miejskiego o przejęcie szkoły. Zadanie wybudowania szkoły od wiosny do września 1870 roku postawione przez władze pruskie było trudne do wykonania nawet dla Zarządu Miejskiego. Jednak wielkie zaangażowanie i ofiarność społeczeństwa zostały uwieńczone sukcesem.1 października 1870

Progimnazjum rozpoczyna działalność w nowym budynku. Stanowi on obecnie część gmachu szkoły.

 


W latach 1871-1887

Nasilająca się germanizacja spowodowała zmiany w składzie grona pedagogicznego. Na dziesięciu nauczycieli tylko jeden miał polskie nazwisko. Poza tym zmienił się charakter szkoły z katolickiego na wielowyznaniowy. Polityka germanizacyjna wpłynęła również na obniżenie poziomu nauczania. Jednak ten niekorzystny okres pracy szkoły młodzież odczuła mniej dotkliwie za sprawą nauczyciela dr Juliusza Lange. Od roku 1881 przez kolejne dziesięć lat uczył on języka polskiego jako przedmiotu nadobowiązkowego. Poza tym pro polskie nastawienie części nauczycieli spowodowało założenie na terenie szkoły w 1886 roku tajnej organizacji uczniowskiej o nazwie Towarzystwo Karola Marcinkowskiego. Jej celem było uświadomienie narodowe młodzieży i przygotowanie do pracy społecznej dla Polski. Działalność Towarzystwa przyczyniła się do wychowania i wykształcenia wielu działaczy, którzy krzewili później własne idee.

 


W latach 1887-1893

Na stanowisko dyrektora Progimnazjum został mianowany dr Fryderyk Preuss. W czasie jego kadencji 13 maja 1887 roku nastąpiło upaństwowienie szkoły. Jednym z warunków tego procesu było wybudowanie sali gimnastycznej. Projekt ten zrealizowano 28 VIII 1889 roku. W późniejszym okresie dzięki subwencji rządu pruskiego przeprowadzono gruntowny remont, co znacznie uatrakcyjniło wygląd szkoły. Dzięki wprowadzonym w całym państwie pruskim nowym programom nauczania wzrósł także poziom edukacji.
Lata 1893-1907

1 października 1893 roku Progimnazjum obchodziło swoje 25-lecie istnienia. Faktycznie było to już 35-lecie, ale władze pruskie nie uznały okresu istnienia Progimnazjum w Kurzętniku, ze względu na jego polski charakter. Nie zraził się tym ówczesny dyrektor Preuss, który opracował na tę uroczystość 35-letnią historię szkoły z uwzględnieniem dziejów Progimnazjum w Kurzętniku. Uroczystość odbyła się w wybudowanej cztery lata wcześniej sali gimnastycznej. Kolejnym ważnym wydarzeniem była rozbudowa szkoły. W 1907 roku nadbudowano nad aulą drugie piętro oraz willę dyrektora (dzisiejsza biblioteka - MCI).1920
Klęska Niemiec podczas I wojny Światowej i wyzwolenie Pomorza sprzyjały odbudowie polskiego szkolnictwa. W Nowym Mieście organizacją Progimnazjum zajął się emerytowany nauczyciel dr Juliusz Lange. Naukę rozpoczęto w dniu 1 marca. Większość przedmiotów wykładano w języku polskim. Brak polskich podręczników spowodował, że wiadomości przyswajano na podstawie własnych notatek.Lata 1925-1929

Do 1925 roku Progimnazjum miało charakter koedukacyjny w związku z przejęciem do niego grypy 30 dziewcząt ze zlikwidowanej tzw. ''Wydziałowej Szkoły dla Dziewcząt''. Natomiast od roku szkolnego 1925/1926 do 1930/1931 było ponownie progimnazjum męskim. Na podstawie zezwolenia Ministra Oświaty w roku szkolnym 1928/1929 utworzono klasę siódmą, a w następnym klasę ósmą. Progimnazjum zaś zostało przekształcone w Gimnazjum.

 

Maj 1930

Po raz pierwszy w historii szkoły siedmiu uczniów otrzymało świadectwo maturalne.Lata 1935-1939

Istnienie Gimnazjum stało się zagrożone ze względu na to, że budynek okazał się zbyt mały na pomieszczenie chętnej do nauki młodzieży. Dzięki pożyczce w 1935 roku dobudowano cztery sale lekcyjne. Dwa lata później Gimnazjum przemianowano na Państwowe Gimnazjum i Liceum.

 


Lata 1939-1945

Lata te stanowiły dramatyczną kartę w historii szkoły. Liceum zostało przejęte przez okupanta, a wielu nauczycieli i uczniów przeszło prawdziwą gehennę wojenną walcząc i ginąc w bojach pod Grudziądzem i Kutnem, w obronie Poczty Gdańskiej, Warszawy i Powstaniu Warszawskim. Podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce, w budynku szkolnym istniały dwie szkoły zorganizowane przez Niemców: Hauptschule i Oberschule. W połowie października 1939 roku zarządzono masowe aresztowania nauczycieli. Wówczas została uwięziona między innymi nauczycielka naszego Gimnazjum Genowefa Kuligowska, rozstrzelana później w lasku bratiaskim. Dyrektor szkoły Bogumił Hoffman został uwięziony za działalność antyniemiecką w okresie plebiscytu z 1920 roku oraz kierowanie polskim Gimnazjum. Dotychczas ustalono dane o śmierci 24 uczniów, z których 8 zginęło w walce z okupantem, 13 zostało rozstrzelanych, a 3 zginęło w niemieckich obozach koncentracyjnych.

 


Marzec 1945

Nauka w Gimnazjum została wznowiona. Początkowo organizacją Gimnazjum zajął się dr Wiktor Steffen. Pod jego kierownictwem przystąpiono do gromadzenia pomocy naukowych i sprzętów szkolnych. Na początku marca 1945 roku dr Steffen opuścił Nowe Miasto Lubawskie. Od 12 marca funkcją dyrektora przejął mgr Ludwik Krajewski. Do Gimnazjum uczęszczało 209 uczniów w trzech oddziałach klas I i po jednym oddziale klasy II oraz III. W tym okresie utworzono Samorząd Szkolny, męską drużynę harcerską, Szkolne Koło PCK oraz Koło Polonistów. 17 marca 1947 roku powstał Gimnazjalny Klub Sportowy ''Zgoda''

 


Wrzesień 1947

Dyrektorem został profesor Jan Chmieliński. Dzięki jego systematycznej pracy oraz zaangażowaniu grona pedagogicznego powstało wiele organizacji młodzieżowych.

 


1 września 1948

Szkoła została przekształcona w Państwowa Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego. 19 czerwca 1948 po raz pierwszy po wojnie siedmiu absolwentów szkoły- Państwowego Liceum i Gimnazjum przystąpiło i zdało egzamin gimnazjalny. 1 września 1955

Liceum przyjęło nazwę Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące.1 października 1958

Obchodzono uroczystość 100-lecia istnienia szkoły. Z tej okazji odbył się zjazd 215 wychowanków i byłych nauczycieli oraz 40 zaproszonych gości.

 


1 września 1964

Dyrektorem został mgr Leopold Zakrzewski. Równocześnie w tym roku naukę rozpoczęło 6 nowych nauczycieli.Lata 1965-1966

W tym roku szkolnym utworzono Społeczny Komitet Budowy Obiektu Sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście Lubawskim. Dzięki jego czteroletniej działalności, a głównie zaangażowaniu dyrektora Leopolda Zakrzewskiego, nauczycielki Janiny Kruk oraz społecznej pracy innych nauczycieli, młodzieży i rodziców.

 

  

8 czerwca 1969 roku

Oddano do użytku obiekt sportowy.

 


23 grudnia 1967

W tym dniu Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie ustaliło nazwę szkoły w następującym brzmieniu: Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
1973 szkoła została odznaczona Medalem Komisji  Edukacji Narodowej  przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania

 

 

Lata 1972-1974

W tych latach dokonano rozbudowy budynku szkolnego w kierunku zachodnim.4-5 maja 1974

Po raz pierwszy zorganizowano ''Licealia''. Na 24 godziny przekazano młodzieży szkolnej klucze do bram szkoły i miasta.19 maja 1974

Odbyło się otwarcie szkolnej ''Izby Pamięci, Tradycji i Współczesności''1 września 1975

Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim. W skład Zespołu weszły: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa (1976) i Liceum Zawodowe (1977). Kuratorium Oświaty i Wychowania w Toruniu w piśmie z 4 maja 1977 roku wyraziło zgodę na nadanie całemu Zespołowi Szkół imienia Cypriana Kamila Norwida.Lata 1975-1977

W tych latach wybudowano czterokondygnacyjny budynek Internatu przeznaczony na 160 osób.

 

1976

Uroczystość nadania sztandaru szkole.

 

1978

Jubileusz 120 – lecia szkoły , odbył się II Zjazd Absolwentów, uczestniczyło w nim 192 absolwentów i nauczycieli.

 


1981

Dyrektorem został mgr Henryk Jackiewicz. Nadano wówczas priorytet dla następujących zadań: opieka szkoły nad młodzieżą, doskonalenie bazy lokalnej, zadania dydaktyczno-wychowawcze, zabezpieczenie potrzeb kadrowych. Realizacja tych działań przyniosła wymierne rezultaty w postaci remontu auli szkolnej, urządzenia Izby Tradycji, zorganizowania pracowni informatyki (dzięki ofiarności absolwenta szkoły).

 


1988

Jubileusz 130 – lecia szkoły , odbył się III Zjazd Absolwentów, uczestniczyło w nim 426 absolwentów i nauczycieli.


1993  

Tytuł „ Nauczyciela Roku” w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymał nauczyciel geografii Pan Bogdan Siemianowski 

 

Wrzesień 1995

Odbył się I Zjazd Nauczycieli, w którym wzięło udział 74 nauczycieli uczących w latach 1945-1995.Wrzesień 1998

Jubileusz szkoły z okazji 140-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, wzięło w nim udział ok. 850 absolwentów i nauczycieli

Odbył się IV Zjazd Absolwentów z okazji 140-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.


1999     

Dyrektorem szkoły została dr Alina Kopiczyńska.

 

2000 

Stworzono nowoczesną pracownię komputerową.

 

2002

Do użytku została oddana bardzo nowoczesna sala komputerowa z dostępem do Internetu oraz siecią Ethernet. Odbył się także remont Biblioteki Szkolnej, którą przekształcono w Multimedialne Centrum Informacji.

 

2003

Oddanie do użytku hali sportowej oraz przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej i utworzenie Sali fitness siłowni

 

2007

Dyrektorem szkoły została Barbara Przeradzka-Martko

 

2008    

Odbył się Zjazd z okazji  jubileuszu  150-lecia szkoły udział wzięło …..

 

9 lutego 2010

Rozpoczyna funkcjonowanie nowa pracownia fizyki

 

9 grudnia 2010

Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida zdobył I miejsce w rankingu rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych  Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego

 

19 stycznia 2011

Zostało oddane do użytku Edukacyjne  Centrum Multimedialne obejmujące salę konferencyjną oraz pracownię komputerową.

 

12 marca 2011 r.

Zostało oddane do użytku Laboratorium Informatyczne

 

26 września 2011

Zostało oddane do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe

 

12 marca 2012

Zmarł wieloletni dyrektor szkoły Leopold Zakrzewski

 

13 września 2012

Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida otrzymał wyróżnienie jako Lider Rankingu IT Szkoła realizowanym w ramach Projektu Informatyka+ we współpracy z Wyższą Szkoła Informatyki w Warszawie

 

10 lipca 2013

Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida zdobył I miejsce w Ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Nauki i Wiedzy - MAPPTIPE

 

2 września 2013  

Jubileusz 155-lecia szkoły

 

31 sierpnia 2014

Likwidacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Likwidacja Technikum