Lata 1871-1887

2021-03-23

Nasilająca się germanizacja spowodowała zmiany w składzie grona pedagogicznego. Na dziesięciu nauczycieli tylko jeden miał polskie nazwisko. Poza tym zmienił się charakter szkoły z katolickiego na wielowyznaniowy. Polityka germanizacyjna wpłynęła również na obniżenie poziomu nauczania. Jednak ten niekorzystny okres pracy szkoły młodzież odczuła mniej dotkliwie za sprawą nauczyciela dr Juliusza Lange. Od roku 1881 przez kolejne dziesięć lat uczył on języka polskiego jako przedmiotu nadobowiązkowego. Poza tym pro polskie nastawienie części nauczycieli spowodowało założenie na terenie szkoły w 1886 roku tajnej organizacji uczniowskiej o nazwie Towarzystwo Karola Marcinkowskiego. Jej celem było uświadomienie narodowe młodzieży i przygotowanie do pracy społecznej dla Polski. Działalność Towarzystwa przyczyniła się do wychowania i wykształcenia wielu działaczy, którzy krzewili później własne idee.